معرفی

مشخصات فردی

امیربانو کریمی

نام - نام خانوادگی : امیربانو   کریمی

پست الکترونیکی : ab_karimi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

امیربانو کریمی
امیربانو کریمی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مرتبه علمی :
    استاد
^